خانه / سرویس های دیگر / احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری به همراه توضیحات

احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری به همراه توضیحات

احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری
اگر کسی در ماه رمضان تا اذان صبح بر حالت جنابت و حیض و نفاس باقی بماند روزه اش باطل اسـت. ایـن ساده ترین حکم درباره غسل روزه داران می باشد. در ادامه سایر نکات مربوط به ایـن بحث را می خوانیم؛
 
احکام غسل روزه داران
آیات عظام گلپایگانى، صافى:
اگر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم …

احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری

اگر کسی در ماه رمضان تا اذان صبح بر حالت جنابت و حیض و نفاس باقی بماند روزه اش باطل اسـت. ایـن ساده ترین حکم درباره غسل روزه داران می باشد. در ادامه سایر نکات مربوط به ایـن بحث را می خوانیم؛

 

همـه چیز در مورد آهن داری دست ذوب آهن روزه زمان شرایط میزان

احکام غسل روزه داران

آیات عظام گلپایگانى، صافى:

اگر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید ولى از روى عمد نباشد مثل آن‌ کـه دیگرى نگذارد غسل و تیمم کند روزه‏ اش صحیح اسـت.

جزییات مطلب آهن و داری و دست و ذوب آهن و روزه و زمان و شرایط و میزان را میخوانید .
 

آیات عظام خوئى، تبریزى:

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری

اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضاى آن‌ از روزه‏هاى واجبى کـه مثل روزه ماه رمضان وقت آن‌ معیّن اسـت جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند أظهر ایـن اسـت کـه روزه ‏اش صحیح اسـت.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

هر گاه روزه دار در روز محتلم شـود بهتر اسـت فوراً غسل کند اما اگر نکند براى روزه ‏اش اشکالى ندارد.

توضیحات بیشتر در موردآهن داری دست ذوب آهن روزه زمان شرایط میزان

 

احکام غسل روزه داران غسل جنابت روزه دار

احکام غسل روزه داران – آقایان

 • اگر کسی در ماه رمضان جنب شـود و تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم اسـت عمداً تیمم ننماید، روزه‌‏اش باطل اسـت.
 • اگر کسى در غیر از روزه هـای ماه رمضان و قضاى آن‌ (از اقسام روزه‌هاى واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید، روزه‌اش صحیح اسـت.
 • کسى کـه جنب اسـت و می‌خواهد روزه واجبى بگیرد کـه مثل روزه رمضان وقت آن‌ معین اسـت، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شـود، می‌تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح اسـت.
 • اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن‌ روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، باید روزه هر چند روزى را کـه یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلا اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.
 • کسى کـه در شب ماه رمضان جنب اسـت و می‌داند کـه اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شـود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشـود روزه‌‏اش باطل اسـت و قضا و کفاره روزه بر او واجب می‌شـود.
 • هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شـود، اگر احتمال بدهد کـه اگر دوباره بخوابد براى غسل بیدار می‌شـود، می‌تواند بخوابد.
 • کسى کـه در شب ماه رمضان جنب اسـت و می‌داند یا احتمال می‌دهد کـه اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شـود، چنانچه تصمیم داشته باشد کـه بعد از بیدار شدن غسل کند و با ایـن تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‌‏اش صحیح اسـت.
 • کسى کـه در شب ماه رمضان جنب اسـت و می‌داند یا احتمال می‌دهد کـه اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شـود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، یا تردید داشته باشد کـه غسل کند یا نه، در صورتى کـه بخوابد و بیدار نشـود، روزه‌‏اش باطل اسـت.
 • اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شـود و بداند یا احتمال دهد کـه اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شـود و تصمیم هم داشته باشد کـه بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشـود باید روزه آن‌ روز را قضا کند و همچنین اسـت اگر از خواب دوم بیدار شـود و براى مرتبه سوم بخوابد، کفاره بر او واجب نمی‌شـود.
 • خوابى را کـه در آن‌ محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد، بلکـه اگر از آن‌ خواب بیدار شـود و دوباره بخوابد، خواب اول حساب می‌شـود.
 • اگر روزه ‌دار در روز محتلم شـود، واجب نیست فوراً غسل کند.
 • هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شـود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح اسـت.
 • کسى کـه می‌خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگرچه از روى عمد نباشد، روزه او باطل اسـت.
 • کسى کـه مى‌خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شـود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده اسـت، چنانچه وقت قضاى روزه تنگ اسـت (مثلاً پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده اسـت) باید بنا بر احتیاط واجب، هم آن‌ روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن‌ را قضا کند و اگر وقت قضاى روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و روزه آن‌ روز صحیح نیست.
 • اگر در روزه واجبى غیر روزه رمضان و قضاى آن‌، تا اذان صبح جنب بماند، روزه‌اش صحیح اسـت، چه وقت آن‌ معین باشد و چه نباشد.

 

شمـا مطلب احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری را می خوانید .
احکام غسل روزه داران غسل ارتماسی روزه دار
اگر مایلید کـه احکام بانوان روزه دار و شرایط روزه گرفتن خانم ها باردار را بدایـند و یا در مورد روزه گرفتن دختران ۹ ساله ضعیف پرسشی دارید مجله ایـنترنتی ستاره را دنبال کنید.
 

 

ویدیو و تصاویر بیشتری از گوشی سامسونگ W2018 لو رفت

احکام غسل روزه داران – بانوان

 • اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شـود و عمداً غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم اسـت تیمم نکند، روزه‌اش باطل اسـت.
 • اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شـود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضاى آن‌ را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‌‏اش صحیح اسـت، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذرى بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه‌‏اش صحیح اسـت، ولى احتیاط مستحب آن‌ اسـت کـه تیمم کند.
 • اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شـود و براى هیچ‌کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد کـه پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح اسـت.
 • اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شـود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل اسـت.
 • اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏‌هـایى کـه گرفته صحیح اسـت.
 • اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض پاک شـود و در غسل کردن کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تیمم هم نکند، روزه‏‌اش باطل اسـت. ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلاً منتظر باشد کـه حمام خانم هاه شـود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتى کـه تیمم کند روزه او صحیح اسـت.
 • اگر زنى کـه در حال اسـتحاضه اسـت، غسل هاى خود را به جا آورد، روزه او صحیح اسـت.

 

آهن داری دست ذوب آهن روزه زمان شرایط میزان

احکام غسل روزه داران – غسل مس میت

 • کسى کـه مس میت کرده، یعنى جایى از بدن خود را به بدن میت رسانده می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی‌شـود.

 

احکام غسل روزه داران احکام غسل در روزه داری
آیا می دانید کـه خواص روزه و مضرات روزه و همچنین خواص پزشکی روزه چیست؟ با ما همراه باشید.
مسافرت در دوران بارداری، نکات ضروری

 

احکام غسل روزه داران – غسل جنابت

شخص در دو حالت ممکن اسـت در ماه رمضان محتلم (جنابت در هنگام خواب) شـود:

ایـن مطلب در مورد آهن داری دست ذوب آهن روزه زمان شرایط میزان می باشد .
 
 • غسل جنابت قبل از اذان صبح:

اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم اسـت عمداً تیمم ننماید، روزه‏اش باطل اسـت و اگر در روزه واجبى کـه وقتش معین اسـت (مانند روزه نذر) تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید، روزه‏اش صحیح اسـت‏. پس، اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح جنابت حاصل شـود، باید غسل جنابت نماید.

 

احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری
 • غسل جنابت بعد از اذان صبح و در طول روز:

اگر روزه دار در روز محتلم شـود، واجب نیست فوراً غسل کند؛ اما برای خواندن نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء واجب اسـت غسل جنابت نماید و هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شـود و ببیند محتلم شده، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح اسـت‏. پس، در هنگام روزه در طول روز می توان غسل جنابت کرد.

آهن, داری, دست, ذوب آهن, روزه, زمان, شرایط, میزان

احکام روزه قضا و شرایط پرداخت کفاره


اگر به هر علتی روزه شمـا قضا شد باید بدانید کـه وظیفه شمـا در قبال آن‌ چیست؟ آیا تنها باید قضای آن‌ را بجا بیاورید؟ آیا کفاره هم بر شمـا واجب اسـت؟ برای دانستن تمامی ایـن احکام با ما همراه باشید؛
چه زمانى فقط قضای روزه واجب اسـت
کسى کـه در روز ماه رمضان نیت روزه نمى‌‌کند، یا از روى ریا روزه مى‌‌گیرد ولى هیچ‌یک از کارهـایى را کـه موجب باطل شدن روزه اسـت انجام نمى‌‌دهد، قضاى آن‌ روز بر او واجب اسـت ولى کفاره واجب نیست.
کسى کـه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت یک یا چند روز، روزه بگیرد قضاى آن‌ روزها بر او واجب اسـت.
غسل جنابت در ماه رمضان به چه ترتیبی اسـت؟

تغییر زمان خدمات رسانی متروی فرودگاه امام

 
اگر در سحر ماه رمضان بدون ایـنکـه تحقیق کند صبح شده یا نه، کارى کـه روزه را باطل مى‌‌کند انجام دهد، سپس معلوم شـود کـه در آن‌ هنگام صبح شده بوده …
احکام حیض و روزه داری بانوان


خانم ها در طول ماه رمضان ممکن اسـت کـه حیض شوند یا از حیض پاک شوند. با توجه به همین مساله دانستن احکام حیض و روزه برای تمام بانوان روزه دار ضروری اسـت.
 
حکم حیض شدن بعد از اذان صبح
 
روزه بر زن حائض و نفساء واجب نیست، اگر چه خون قاعدگی یا نفاس را فقط در جزئی از روز ببیند. بنابرایـن چنانچه زنی لحظه ای قبل از غروب آفتاب ایـن خون ها را ببیند، و یا لحظه ای بعد از اذان صبح ایـن خون ها از او قطع شوند، روزه بر او واجب نیست و روزه اش صحیح نخواهد بود.
 
اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شـود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل اسـت.

خون حیض چیست و مدت زمان حیض چند روز اسـت؟

 
حکم پاک شدن از حیض قبل از اذان صبح
همـه مراجع (به جز مكارم):
خانمى كه …
آیا تزریق خون در روزه داری موجب ابطال روزه می شـود؟


تزریق خون پروسه ای اسـت کـه طی آن‌ مقداری از خون یک شخص گرفته شده و به شخص دیگری کـه به آن‌ احتیاج دارد، تزریق می شـود. آیا تزریق خون در روزه داری باعث باطل شدن روزه می شـود؟ آیا در زمان روزه داری می توان خون اهدا کرد؟
 
حکم شرعی تزریق خون در روزه داری
نظر مراجع تقلید در مورد تزریق خون در روزه داری به ایـن شرح اسـت:

آیت الله سیستانی:
با تزریق خون در روزه داری روزه باطل نمی شـود.
 
آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی کـه در زمان روزه داری مجبور به تزریق خون شدید احتیاط اتمام آن‌ روز و قضای آن‌ اسـت.
 
آیت الله بهجت:
تزریق خون در زمان روزه داری روزه را باطل می کند.
 
آیت الله تبریزی:
چنانچه شخص مریض اسـت، روزه اش صحیح نیست، چه تزریق خون به بدن بکند یا نکند.
 
 
اهدای خون در روزه داری
حکم خون دادن در حال روزه به هر قصدی کـه باشد، بستگی به آثاری دارد …

ذوب آهن ستاره‌هـای خود را از دست نمی‌دهد

خبرگزاری میزان: چند وقتی اسـت کـه شایعات خیلی پیرامون ماندن یا نماندن امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ستاره‌هـایی مانند مرتضی تبریزی در ایـن تیم وجود دارد.
شایعات اطراف امیر قلعه‌نویی تمامی ندارد و از وی به عنوان سرمربی فصل بعد سپاهان نامبرده می‌شـود.
مرتضی تبریزی هم به عنوان یکی از مطرح‌ترین ستاره‌هـای تیم فوتبال ذوب‌آهن، شایعه می‌شـود کـه شاید در پایان فصل از ایـن تیم جدا شـود.
بر همین اساس باشگاه ذوب‌آهن به صورت رسمی به امیر قلعه نویی سرمربی خود اعلام کرده اسـت کـه پس از آخرین دیدار لیگ برتری ایـن تیم با نفت تهران، جلسه‌ای را با وی خواهند گذاشت تا در مورد آینده همکاری دوطرف تصمیم گیری شـود.
همچنین باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرده اسـت کـه تمام ستاره‌هـای ایـن تیم از جمله مرتضی تبریزی با ایـن باشگاه قرارداد

 • فوتبال
 • احکام غسل روزه داران و شرایط غسل در زمان روزه داری


 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *