خانه / دسته‌بندی نشده / صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران به همراه توضیحات

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران به همراه توضیحات

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران ، محکومیت دو نفر به اتهام حمله به سفارت ایـران ، شمخانی: اگر ایـران نبود داعشی ها الان همسایه اروپایی ها بودند ، ظریف: صدور روادید بین ایـران و آذربایجان تسهیل می‌شـود ، محکومیت کرباسچی به یک سال حبس! ، مفادی از حکم محکومیت بقایی منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه دادستانی تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این‌ دادسرا، روز پانزدهم اردیبهشت‌، به ریاسـت دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.در این‌ جلسه دادستان تهران با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع «مدیریت در دادسرا»، ضمن متفاوت خواندن مدیریت دادستان از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه‌هـای …

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه دادستانی تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این‌ دادسرا، روز پانزدهم اردیبهشت‌، به ریاسـت دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

در این‌ جلسه دادستان تهران با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع «مدیریت در دادسرا»، ضمن متفاوت خواندن مدیریت دادستان از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه‌هـای دولتی، با طرح این‌ پرسش که‌ آیا مدیریت دادستان از سنخ مدیریت اجرایی اسـت که‌ از مقامات بالاتر دستور بگیرد و اجرا کند؛ و یا ان‌که‌ دادستان مقام قضایی محسوب می‌شـود، در پاسخ اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه‌ی قضایی و مطالبه‌گری پیش‌بینی شده اسـت؛ لذا دادستان افزون بر این‌‌که‌ مدیر مجموعه‌ای از قضات اسـت و می‌تواند با تصمیمات قضایی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه‌گر هم باشد و این‌ وجهه‌ی دادستان یعنی مطالبه‌گری از دستگاه‌هـای اجرایی و مامور به خدمات عمومی و غیر ان، در راسـتای حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و هم‌چنین حسن اجرای قوانین اسـت.

همه چیز در مورد ایـران بازگشت حکم داعشی زن صدور محکومیت

وی برخلاف نظام حقوقی برخی کشور‌ها که‌ دادسرا را زیرمجموعه‌ی قوه مجریه قرار داده‌اند، رویکرد قانون اساسی ایـران را بر اعطای وجهه‌ی قضایی به دادستانی ارزیابی نمود و نتیجه گرفت دادستان در برابر دستگاه‌هـای اجرایی واجد اسـتقلال اسـت و هم‌چنان که‌ با جرم مقابله می‌نماید، می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی، از دستگاه اجرایی مطالبه‌گری کند؛ دادستان از تصمیمات دستگاه‌هـای اجرایی در راسـتای حقوق عمومی حمایت کند، و در عین حال باید مراقب باشد که‌ اسـتقلال دادسرا نقض نشـود و تصمیمات دادسرا اجرا گردد.جعفری دولت‌آبادی با اسـتناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه‌گری از دستگاه‌هـای اجرایی و ملجائیت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این‌ مورد» در ماده ۲۲ و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وجهه‌ی مدیریتی در دادسرا را دوچندان می‌کند و لذا بیراه نیست که‌ برخی مراجعین، به دادستان به عنوان ناجی نگاه می‌کـنند؛ چرا که‌ دادستان واجد اختیارات متعدد و متنوع اسـت و وصف اسـتقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه‌ها به گونه‌ای که‌ بتواند ان‌ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی علیه انان طرح دعوا کند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می‌نماید.

مهم‌ترین ابزار دادستان در اعمال مدیریت

جزییات مطلب ایـران و بازگشت و حکم و داعشی و زن و صدور و محکومیت را میخوانید .

دادستان تهران اجرایی شدن نقش دادستان و اعمال چنین مدیریتی بر دادسرا را مستلزم تامین ابزار‌ها و لازمه‌هـای ان از قبیل: دادیار، کارشناس، ضابط دانست و اظهار داشت: به رغم موارد پیش‌گفته، مهم‌ترین ابزار دادستان در اعمال چنین مدیریتی، مردم هست اند و لذا شمـا دادیاران به عنوان نماین‌دگان دادستان یا جانشین این‌ مقام، باید پاسخگوی مطالبات مردم در مشکلات قضایی باشید و نمی‌توان با اسـتناد به عذرهـایی، چون «المأمور معذور»، از اجرای وظایف دادستانی خودداری کرد.

اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران

جعفری دولت‌آبادی با طرح این‌ پرسش از دادیاران که‌ دادستان چگـونه می‌تواند مظهر اقامه عدل و قسط و حمایت از حقوق مردم، حقوق متهمان و همکاری با دولت و دستگاه‌هـای اجرایی باشد، در پاسخ اظهار داشت: اقدامات دادسرای تهران در خصوص آسیب‌هـای اجتماعی و فساد اقتصادی و اداری در این‌ راسـتا قابل توجه اسـت. تحقق این‌ نوع مدیریت نیازمند هوشمندی، تلاش بیشتر و اسـتفاده از تجارب عملی اسـت و دادستان باید بتواند با اسـتفاده از ظرفیت‌هـای قانونی و مردمی چنین مدیریتی را محقق سازد.

لزوم نظارت مستمر دادستان بر ضابطان

جعفری دولت‌آبادی در ذکر نمونه‌هـایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها پرداخت و از جمله در خصوص اقدامات نظارتی بر ضابطان اظهار داشت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاسـت دارد و اگر چه که‌ حدود و ثغور این‌ ریاسـت به دعوایی صد ساله مرتبط شده اسـت به این‌ شرح که‌ ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط اسـت و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس اسـت که‌ جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت کشور می‌باشد، و یا ممکن اسـت از فقدان یا کمبود آموزش‌هـای لازم نشأت گیرد لذا مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شـود. نقش نظارتی و ریاسـتی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خوبی دیده شده و اجرایی شدن ریاسـت دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر انان اسـت.

توضیحات بیشتر در موردایـران بازگشت حکم داعشی زن صدور محکومیت

اعتراض از مقامات قضایی دادسرا که‌ به جهت ترس از تعقیب انتظامی، در پرونده‌ها قلم نمی‌زنند

جعفری دولت‌آبادی وجهه‌ی دیگر مدیریت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازپرس خواند و با اشاره به وظایف قانونی دادستان در نظارت بر تصمیمات و اقدامات بازپرس، اظهار داشت: در حوزه‌هـای قضایی مانند تهران که‌ بیش از سیصد بازپرس در ان مشغول به خدمت هست اند، اعمال چنین نظارتی خیلی اهمیت دارد؛ لذا برنامه‌هـای دادستانی تهران همواره در جهت محقق ساختن این‌ نظارت بوده که‌ در دو بعد مثبت و منفـی قابل توجه اسـت؛ این‌‌که‌ بازپرس چه تصمیماتی را اتخاذ نموده که‌ نباید صادر می‌گردید؛ و در مقابل، چه تصمیماتی اتخاذ نشده که‌ باید مد نظر بازپرس قرار می‌گرفت.
دادستان تهران با اعتراض از برخی مقامات قضایی دادسرا که‌ به جهت ترس از تعقیب انتظامی در پرونده‌ها قلم نمی‌زنند، افزود: این‌ بزرگ‌ترین خطای یک دادستان اسـت چرا که‌ دادستان باید مرکز ثقل پرونده‌ها باشد به گونه‌ای که‌ روح و جسم و قلم او در پرونده‌ها جلوه‌گر شـود تا بازپرس بداند که‌ مقامی بر او نظارت دارد. نتیجه عدم نظارت بر بازپرس این‌ اسـت که‌ ان‌ها خود را در صدور تصمیمات آزاد می‌بینند.
نکته دومی که‌ دادستان تهران در کنار نظارت بر بازپرس بر ان تاکید نمود، هدایت تحقیقات بود. وی با اشاره به تکلیف قانونی دادستان دائر بر ارائه تعلیمات به بازپرس، ضمن اعتراض از مغفول ماندن این‌ بخش از وظایف دادستا‌ن، اظهار داشت: هدایت اقدامات قضایی و تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها امر مهمی اسـت که‌ به ویژه در پرونده‌هـای بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادی یا جرایم امنیتی و نظایر ان از نظر شکل‌گیری تحقیقات و کیفرخواسـت اهمیت می‌یابد و لذا لازم اسـت افزون بر نظارت بر تصمیمات بازپرس، تعلیمات لازم نیز داده شـود و موفقیت دادستان در این‌ دو بخش مرتبط بر نحوه مدیریت اوست.

شمـا مطلب صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران را می خوانید .

سنگ بنای نظارت در دادسرا را مستحکم بچینیم

پیش‌بینی افزایش صادرات غیرنفتی ایـران

جعفری دولت‌آبادی از دادیاران زن خواسـت از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها اسـتفاده کـنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به این‌‌که‌ رأساً نسبت به قرار‌هـای بازداشت موقت اظهار نظر کـنند، اظهار داشت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم؛ که‌ این‌ را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرار‌هـای بازداشت موقت، از این‌ باب اسـت که‌ با صدور چنین قراری وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن اسـت متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که‌ دادستان به عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشـود.

ایـران بازگشت حکم داعشی زن صدور محکومیت

دادستان تهران وجهه‌ی دیگر مدیریت دادستانی را، نظارت بر روند محاکمات در دادگاه‌ها خواند و با اشاره به ضرورت حضور نماین‌ده دادستان در دادگاه‌ها به منظور دفاع از کیفرخواسـت، اظهار داشت: به عنوان مثال اخیراً خبر رسیده که‌ در یکی از پرونده‌هـای مهم، دادگاه قرار‌هـای ممنوع‌الخروجی صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو کرده اسـت. ضمن اذعان به اختیار دادگاه در چنین اقدامی، نمی‌توان از نقش قضات این‌ پرونده‌ها در نقض قرار ممنوع‌الخروجی غافل بود؛ چرا که‌ اگر قاضی ادله را به حد کفایت جمع‌آوری می‌کرد به گونه‌ای که‌ خطر خروج متهم از کشور و تاثیر سوء ان بر روند تحقیقات توجیه می‌گردید، و یا اگر دادیار دفاع از کیفرخواسـت به خوبی از ادعانامه دادستان دفاع نماید، چنین نقضی متصور نخواهد بود.

دادیاران نماین‌ده با اعتماد به نفس کافی در جلسات محاکم شرکت کـنند

جعفری دولت‌آبادی از دادیاران نماین‌ده دادستان در محاکم خواسـت با اعتماد به نفس کافی در جلسات دادگاه‌ها شرکت کـنند و از کیفرخواسـت صادره در حدود قانون دفاع نماین‌د و در ذکر مثال اظهار داشت: یکی از دادیاران که‌ در جلسه دادگاه اجازه صحبت به او داده نشده و نقش قانونی وی نادیده گرفته شده بود، با ذکر این‌ جمله که‌ «اگر من نماین‌ده محترم دادستان نیستم، اما نماین‌ده دادستان محترم هستم» دادگاه را متوجه اهمیت نقش دادیاران نماین‌ده در محاکمات نمود و این‌‌گونه ابراز وجود در جلسات محاکمات، مؤید اعتماد به نفس نماین‌دگان دادستان اسـت.

احکام قطعی و لازم‌الاجرا باید در اسرع وقت اجرا شـود

این‌ مطلب در مورد ایـران بازگشت حکم داعشی زن صدور محکومیت می باشد .

بر اساس گزارش میزان، دادستان تهران مرحله اجرای حکم را مهم‌ترین وجهه‌ی عدالت قضایی خواند و خطاب به دادیاران در خصوص مدیریت صحیح در شعب اجرای احکام کیفری گفت: حکم باید به خوبی و به سرعت اجرا شـود لذا حکم‌هـای جدید را در وقت نظارت نگذارید؛ چرا که‌ حکم قطعی و لازم‌الاجرا باید در اسرع وقت و بدون معطلی اجرا شـود.

جعفری دولت‌آبادی نقش مقام دادستانی را مانند امواج دریا دانست که‌ با رفت و برگشت همراه اسـت که‌ در حوزه‌هـایی، چون دادگاه، شعبه بازپرسی، ضابطان، زندان، اجرای احکام و … اعمال نظارت دارد و در توضیح افزود: وجهه‌هـای مدیریت دادستان در این‌ حوزه‌ها به ظاهر ساده اسـت، اما حاصل چنین مدیریتی، تحقق عدالت، ایجاد امید در مردم و توجه به مطالبات عموم اسـت؛ لذا از دادیاران می‌خواهم با نگاه جدیدی به وظایف قانونی خود توجه کـنند و نقش خویش را هم‌چون یک کارمند نداند که‌ صبح کارت ورود بزند و عصر فارغ از وظیفه دادستانی به منزل بازگردد؛ بلکه‌ برنامه‌ریزی جهت تحقق نقش واقعی دادستان در اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و ده‌ها وظیفه دیگر، باید مورد نظر قرار گیرد.

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران

تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایـران

دادستان تهران به برخی موضوعات روز و از جمله تشدید اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت و با اشاره به این‌‌که‌ بنای دولت آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ، بر تشدید فشار‌ها علیه جمهوری اسلامی اسـت، در ذکر نمونه‌هـایی از این‌ اقدامات دولت آمریکا، اظهار داشت: امروزه جمهوری اسلامی ایـران در منطقه دست بالایی دارد و ان‌ها می‌خواهند این‌ موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف مشکلات داخلی منحرف نموده و ما را به امور داخلی مشغول کـنند.

ایـران, بازگشت, حکم, داعشی, زن, صدور, محکومیت

جعفری دولت‌آبادی رویکرد دولت آمریکا در کمرنگ کردن نقش ایـران در منطقه را از طریق حمایت از جریان‌هـای معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در کشور، افزایش تهدید‌هـای سایبری علیه ایـران و دامن زدن به تنش‌هـای قومی، در حال انجام دانست و اظهار داشت: ایجاد فرصت‌هـای قابل توجه برای گروه‌هک‌هـای معاند نظام، حرکت در جهت تشدید اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد نمودن مردم نسبت به اوضاع کشور و ایجاد حس بی‌اعتمادی علیه مسؤولان، از جمله ترفند‌هـای دولت آمریکا و هم‌پیمانان وی علیه ایـران اسـت. هم‌چنین رویکرد دولت‌هـای گذشته آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش‌هـای قومی بوده اسـت، اما این‌ بار در این‌ جهت ورود کرده‌اند که‌ تحرکات قومی را به نماد‌هـای اعتراض تبدیل کـنند؛ کاری که‌ در آشوب‌هـای دی‌ماه سال گذشته مورد نظر دولت آمریکا بود، اما خوشبختانه ناکام ماند و ان‌ها موفق نشدند قومیت‌ها را به اغتشاشات گره بزنند.

تعداد دامنه هـای این‌ترنتی در ایـران به ۹۶۷ هزار رسید؛ جایگاه نخست پسوند ir

دادستان تهران دیگر اقدامات دولت آمریکا و هم‌پیمانانش علیه جمهوری اسلامی را موضوع برجام، هجمه‌هـای حقوق بشری، سوء اسـتفاده از مشکلات برخی صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفیت‌سازی برای اغتشاش، دامن زدن به محیط زیست و تمرکز بر اجتماعی ایـران دانست و در توضیح اظهار داشت: آمریکا با تلقی برجام به عنوان نقطه حیات یا ممات ایـران که‌ از طریق کارشکنی‌ها و فضاسازی‌هـای رسانه‌ای و دیپلماتیک صورت می‌گیرد، در صدد اسـت که‌ برجام را به عنوان شکست بزرگ کشور جلوه‌گر نماید؛ هم‌چنین جمهوری اسلامی ایـران همواره با هجمه‌هـای حقوق بشری مواجه بوده اسـت، اما امروزه آمریکا در صدد اسـت که‌ این‌ هجمه‌ها به صحنه بین‌المللی محدود نشـود و دامن زدن به داخلی، در راسـتای رسیدن به این‌ هدف اسـت.

وی از صنوف به ویژه معلمان و کارگران خواسـت هوشیاری خود را حفظ نماین‌د و در خصوص زیست محیطی اظهار داشت: دشمن در صدد اسـت برخی مشکلات مانند کمبود آب را که‌ بیش‌تر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نماد‌هـای اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی اسـتان‌ها در راسـتای این‌ حربه دشمن بود که‌ البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع گردید، اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند.

جعفری دولت‌آبادی تمرکز دشمن بر اجتماعی ایـران را واجد ابعاد زیادی دانست و در خصوص وظیفه مسؤولان در جهت عقیم گذاشتن این‌ حربه، به اظهارات اخیر یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردین ماه سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ایـران خبری منتشر کرد که‌ این‌ خبر غیر از ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایـران، پیام دیگری نداشت و جالب این‌‌که‌، همین مرجع هفتـه قبل این‌ آمار و خبر مربوط به ان را اصلاح نمود.

مشکلات کشور قابل مدیریت اسـت

دادستان تهران از مسؤولان خواسـت از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به ویژه در حوزه‌هـای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خانم ها و کودکان و زندانیان خودداری نماین‌د و در ادامه اظهار داشت: ارائه آمار‌هـای فاقد مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسؤولان، موجب دلسردی مردم می‌شـود. اگر چه که‌ در حوزه‌هـای اجتماعی با آسیب‌هـایی مواجه هستیم، اما این‌‌گونه نیست که‌ کشور به بحران رسیده باشد. وی افزود: مشکلات کنونی قابل مدیریت اسـت به ویژه ان‌که‌ چنین ی خاص ایـران نیست بلکه‌ آمریکا و کشور‌هـای اروپایی نیز با ان مواجهند.

جعفری دولت‌آبادی راهکار مقابله با چنین تهدید‌هـایی را هوشیاری مسؤولان و اسـتفاده از فرصت‌ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با اسـتعداد به عنوان یک ظرفیت مهم در کشور؛ و تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و جذب جوانان، افزود: دادسرای تهران در یک پرونده که‌ شخصی در خارج از کشور مردم را به تخریب اموال عمومی و خصوصی تحریک می‌نماید، از ظرفیت بین‌المللی پلیس این‌ترپل اسـتفاده کرد و اقدام مشابه نسبت به گروه‌هـای محارب و معاند نظام، در راسـتای بهره‌گیری بیش‌تر از این‌ ظرفیت‌ها ضروری اسـت.

تداوم مبارزه با فساد

دادستان تهران جدی گرفتن مبارزه با فساد را راهکار دیگر در مقابله با تهدید‌هـای دشمن دانست و ضمن اشاره به شیوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایـران در کنار گذاشتن مقامات متخلف، اظهار داشت: حضرت امام اگر یکی از مقامات کشوری تخلفی مرتکب می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای وی را برکنار می‌کرد، اما امروزه به عکس عمل می‌کنیم؛ به این‌ نحو که‌ با توجیه ضرورت شفافیت، مردم را در مقابل موجی از اخبار فساد مسؤولان قرار می‌دهیم؛ که‌ این‌ رویکرد موجب مخدوش شدن اعتماد مردم می‌شـود؛ و این‌‌گونه اسـت که‌ نه تنها ادراک فساد کاهش نمی‌یابد بلکه‌ ادراکی دیگری مقابل ان ایجاد می‌شـود.
دادستان تهران با طرح این‌ جمله که‌ «ادراک فساد مهم‌تر از مقابله با فساد شده اسـت»، در رد رویکرد اتهام‌زنی‌هـای بدون مستند، اظهار داشت: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤولان، لازم اسـت که‌ اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص جرایم، پس از تعقیب و محکومیت شخص متخلف از سوی دستگاه قضایی به عمل آید؛ چرا که‌ مردم وقتی با انتشار خبر‌هـای فساد مواجه می‌شوند و به لحاظ بی‌مبنا بودن خبر، اقدام اجرایی از سوی مسؤولان مربوطه و در پی ان اقدام قضایی و محکومیت را ملاحظه نمی‌کـنند، ادراک فساد افزایش می‌یابد.

اهمیت تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی

نقش سازمان صدا و سیما در اعتمادبخشی به مردم، هماهنگی و همدلی سه قوه در اجرای اهداف و تحقق امنیت در کلیه حوزه‌ها از جمله امنیت اجتماعی و اقتصادی، راهکار‌هـای دیگری بود که‌ دادستان تهران در مواجهه با هجمه‌هـای دشمن پیشنهاد داد و در توضیح افزود: نگاه مردم به مسؤولان اسـت و وقتی همدلی واقعی میان مسؤولان را مشاهده کـنند، اقناع می‌شوند که‌ کار‌هـایی در حال انجام اسـت. هم‌چنین برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایـران، ارتقای مؤلفه امنیت ضروری اسـت و خروجی امنیت در خیلیی از حوزه‌ها، جذب سرمایه‌هـای بیش‌تر، افزایش اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضایت‌مندی عموم از حکومت اسـت.
جعفری دولت‌آبادی اختلاف نظر میان مسؤولان را امری طبیعی دانست و مشکل موجود را برخی منیت‌ها و تفاوت اظهارات در خلوت و جلوت دانست و افزود: مردم از اختلاف نظر میان مقامات کشوری نمی‌ترسند. این‌‌که‌ طی هشت سال دفاع مقدس، کشور با کمترین درآمد در مقابل هزینه‌هـای جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشی از انسجام مسؤولان و اعتماد مردم به انان بود؛ لذا در کنار اسـتمداد از خداوند، باید مردم را هم در صحنه نگه داشت. وی تأکید کرد: خروجی امنیت، جذب سرمایه‌هـای بیش‌تر، افزایش اعتماد مردم به مسؤولین و ارتقاء رضایت‌مندی عموم از حکومت اسـت.

حکم راننده اتوبوس حادثه پاسداران صادر شد

صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی

دادستان تهران از صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی در دادگاه‌هـای انقلاب اسلامی تهران خبر داد و اظهار داشت: این‌ خانم ها که‌ برای حمایت از گروهک داعش به کشور سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته‌اند، در بازگشت به ایـران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواسـت‌هـای صادره از سوی دادستانی، انان را به حبس، اسـترداد بیش از سیصد میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌هـای تکمیلی محکوم کرد.

اهم اقدامات دادسرای تهران در مبارزه با زمین‌خواری

جعفری دولت‌آبادی اقدامات دادسرای تهران طی سال گذشته در مقابله با جرایم از نوع زمین‌خواری را شامل تشکیل ۱۸۸۰ فقره پرونده اعلام نمود که‌ ۱۴۰۰ فقره به صدور حکم منتهی شده اسـت و در توضیح افزود: از شمـار پرونده‌هـایی که‌ منتهی به صدور حکم شده اسـت، ۴۳۰ فقره حکم محکومیت اجرایی گردیده که‌ نتیجه ان، اعاده ۶ میلیون متر مربع زمین به مالکیت دولت و بازگشت ۵۶۰ میلیارد تومان به صندوق دولت بوده اسـت.

انتهـای پیام/

منابع
سایت خبرگزاری تسنیم

گردآوری توسط توسط مجله سرگرمی خبری
پارس پرتو

زن ایـرانی وقتی به ایـران بازگشت قربانی توطئه تلگرامی شوهر شد!

به نقل از سایت سیمرغ و به گزارش پارس زن ایـرانی وقتی به ایـران بازگشت قربانی توطئه تلگرامی شوهر شد! و زن ایـرانی مقیم سوئد زمانی که‌ برای دیدار خانواده‌اش به تهران بازگشت گمان نمی‌کرد قربانی توطئه شوهرش شـود. او ۱۸ روز با دستور شوهرش به عنوان یک معتاد در کمپ بستری شده بود.زندانی کردن همسر در کمپ برای ترک تلگرام!روزهـای پایانی هفتـه گذشته زنی جوان با حضور در شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران از شوهرش به اتهام آدم‌ربایی و حبس غیر قانونی در کمپ شکایت کرد. با دستور بازپرس رضوانی، تحقیقات ماموران اداره یازدهم پلیس آگاهی در این‌ باره آغاز‌ شد.شاکی به افسر تحقیق گفت:من و همسرم چند سال بود در سوئد زندگی می‌کردیم‌. در این‌ سال‌ها چند بار برای دیدار خانواده و اقوامم به تهران آمدیم. دو ماه پیش به خاطر خانواده‌ام به تهران بازگشتیم و قرار شد برای مدتی نزد انها بمانیم. شرایط خوب پیش می‌رفت …
حکم دادگاه عراق به حبس ابد ۱۹ زن روسی داعشی


خبرگزاری ایسنا: دستگاه قضایی عراق امروز (یکشنبه) حکمی را مبنی بر حبس ابد ۱۹ زن روسی به اتهام پیوستن به داعش صادر کرد.
 به نقل از روسیا الیوم، زیاد سبسبی، عضو شورای فدرال کشور روسیه از جمهوری چچن گفت: دستکم ۶۰ زن از کشور روسیه در مقابل دادگاه‌هـای عراقی به اتهام‌هـای عبور غیر قانونی از مرزها و تبانی با داعش حضور خواهند یافت.
وی گفت: با وجود این‌که‌ بیشتر این‌ زن‌ها این‌ اتهام‌ها را منکر هست اند، اما دستگاه قضایی عراق ممکن اسـت در حق برخی از این‌ خانم ها حکم‌هـایی از زندان تا حبس ابد و اعدام را صادر کند.
وی یادآور شد که‌ دستگاه قضایی عراق در ماه آوریل حکم اعدام دو زن از آذربایجان و سه زن از قرقیزستان و در ماه آوریل حکم‌هـای مشابهی را در حق ۱۶ زن ترکیه‌ای صادر کرد.

منابع
سایت برترینها

گردآوری توسط …
حکم ۱۶ زن داعشی صادر شد


دادستان تهران درباره پرونده ۱۶ زن داعشی گفت: این‌ متهمان به حبس، اسـترداد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان وجوه دریافتی از گروهک داعش و مجازات‌هـای تکمیلی محکوم شدند.ادراک فساد مهم تر از مقابله با فساد اسـتاز دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین جلسه دادستانی تهران در سال ۱۳۹۷ که‌ روز گذشته با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این‌ دادسرا، برگزار شد، افزود: این‌ ۱۶ زن داعشی که‌ دادگاه انقلاب محاکمه شده اند، برای حمایت از گروهک داعش به کشور سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته ‌اند.این‌ خانم ها در بازگشت به ایـران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواسـت‌‌هـای صادره از سوی دادستانی، انان را به حبس، اسـترداد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌هـای تکمیلی محکوم کرد.دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش، مرحله اجرای حکم را مهمترین وجهه‌ عدالت قضایی …

غذاهـایی برای با هوش تر شدن كودك

برای با هوش تر شدن كودك باید اصول تغذیه و نكاتی را قبل از بارداری و در حین بارداری و بعد از ان باید رعایت كرد و به كارگيري اين غذاها به طور هماهنگ به رشد همه جانبه و مناسب كودك كمك مي كنید.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، انتخاب این‌ غذاها نه تنها به افزایش هوش کودک شمـا کمک می کند، بلكه به شمـا نیز كمك می كند كه توانایی تفكر و وضوح ذهنی خود را افزایش دهید.
۱- روغن ماهی
طبق یك گفته قدیمی می توان گفت : ” ماهی غذای مغز اسـت.”
روغن ماهی یك ماده غذایی مناسب برای مغز اسـت، زیرا DHA ( چربی اُمگا-۳ موجود در ماهی ) التهاب مغز را كاهش می دهد و از ان محافظت می كند.
مغز ما دارای ۶۰ درصد چربی اسـت كه بیشتر ان چربیDHA یاAA ( آراشیدونیك اسید ) اسـت.AA به مقدار زیاد در لبنیات مثل كره و خامه وجود دارد، …

  • دسته‌بندی نشده
  • صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی پس از بازگشت به ایـران


  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *